تعرفه های تبلیغات در سروش

  • کانال مورد نظر را انتخاب کنید. (پیشنهاد میشود حداقل ۲ کانال باشد)
  • (محتوای آگهی) را جهت بررسی های لازم به کارشناس مربوطه از طریق آیکون support موجود در سمت راست نمایشگر خود و یا از طریق تلگرام ارسال کنید.
  • پس از تایید کارشناس و هماهنگی با رسانه های مربوطه می توانید پرداخت را انجام دهید.
  • نکته: تبلیغات در این کانال ها بصورت ۲۴ ساعته درج میشود و پس از گذشت آن زمان حذف خواهد شد.
فهرست